امروز : 25 آبان 1397

نمایش خبر

زمان انتشار :
شنبه 3 اسفند 1392

حضور در دومین کنگره اتوماسیون صنعت برق

3
اسفند
1392
حضور در دومین کنگره اتوماسیون صنعت برق

شرکت بردهای هوشمند در دومین کنگره اتوماسیون صنعت برق که در دانشگاه صنعتی اصفهان که در تاریخ 30 بهمن و 1 اسفند برگزار شد حضور فعال داشد و مقاله با عنوان طراحی شبیه ساز ثبات های خطا در سیستم های کنترل صنعتی که مبتنی بر نحوی عملکر دستگاه پرینت لاگر  توسط کارشناسان نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان ( آقایان احمد شکاری و محمد علی سعید ) نگارش شده است ارائه نمود.

جهت دریافت متن مقاله اینجا کلیک نمایید.